Browsing by Author 조백기[조백기]

Jump to:
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Sort by:
  • In order:
  • Results/Page
  • Authors/Record:

Showing results 1 to 3 of 3

Issue DateTitleAuthor(s)
2011-09Proximal Subungual Onychomycosis in a Patient with Classic Kaposi Sarcoma Caused by Trichophyton rubrum최종수; 이경진[이경진]; 이영복[이영복]; 이준영[이준영]; 조백기[조백기]; 박현정[박현정]
2010-03Spitz naevus is rare in Korea신동훈; 김유찬[김유찬]; 도정은[도정은]; 방동식[방동식]; 조백기[조백기]; 조광현[조광현]; 최정철[최정철]; 김문범[김문범]; 김명화[김명화]; 김시용[김시용]; 김수남[김수남]; 이증훈[이증훈]; 이석종[이석종]; 신정현[신정현]; 손숙자[손숙자]; 서기석[서기석]; 윤태영[윤태영]; 박찬금[박찬금]
2011-06한국인의 손발톱진균증 환자의 역학적 조사: 다기관 연구김기홍; 황성민[황성민]; 김동민[김동민]; 서무규[서무규]; 권경술[권경술]; 노병인[노병인]; 문기찬[문기찬]; 안규중[안규중]; 원영호[원영호]; 유희준[유희준]; 이광훈[이광훈]; 조백기[조백기]

BROWSE