Browsing by Author 장희경[장희경]

Jump to:
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Sort by:
  • In order:
  • Results/Page
  • Authors/Record:

Showing results 1 to 6 of 6

Issue DateTitleAuthor(s)
2010-08Adenocarcinoma of the small intestine: a multi-institutional study of 197 surgically resected cases배영경; 홍승모[홍승모]; 장희경[장희경]; 유은실[유은실]; 김지훈[김지훈]; 장기택[장기택]; 정은선[정은선]; 윤길숙[윤길숙]; 김준미[김준미]; 오영하 외 14명[오영하 외 14명]
2012-09Current Trends of the Incidence and Pathological Diagnosis of Gastroenteropancreatic Neuroendocrine Tumors (GEP-NETs) in Korea 2000-2009: Multicenter Study구미진; 최준혁; 손진희[손진희]; 조미연[조미연]; 김준미[김준미]; 김미정[김미정]; 김경미[김경미]; 김우호[김우호]; 김현기[김현기]; 국명철[국명철]; 박도윤[박도윤]; 이재혁[이재혁]; 장희경[장희경]; 정은선[정은선]; 김희경[김희경]; 진소영[진소영]; 김수진[김수진]; 강미선[강미선]; 조창호[조창호]; 박문일[박문일]; 강윤경[강윤경]; 김윤화[김윤화]; 윤선오[윤선오]; 배한익[배한익]; 주미[주미]; 문우성[문우성]; 강대영[강대영]; 장세진[장세진]
2013-06Early Colorectal Epithelial Neoplasm in Korea: A Multicenter Survey of Pathologic Diagnosis진소영[진소영]; 강윤경[강윤경]; 장미수[장미수]; 김정연[김정연]; 강경훈[강경훈]; 이혜승[이혜승]; 손진희[손진희]; 박호성[박호성]; 권기원[권기원]; 구미진; 맹영희[맹영희]; 주정은[주정은]; 강행지[강행지]; 김혜경[김혜경]; 장기택[장기택]; 이미자[이미자]; 장희경[장희경]; 김준미[김준미]; 한혜승[한혜승]; 이원애[이원애]; 최윤정[최윤정]; 강동욱[강동욱]; 박선후[박선후]; 이재혁[이재혁]; 조미연[조미연]
2012-10Expression of hMLH1, hMSH2 and hMSH6 in Small Intestinal Carcinomas배영경; 구미진; 김애리; 홍승모[홍승모]; 유은실[유은실]; 김지현[김지현]; 장기택[장기택]; 장희경[장희경]; 정은선[정은선]; 배한익[배한익]; 윤길숙[윤길숙]; 김준미[김준미]; 김정연[김정연]; 김광일[김광일]; 오영하[오영하]; 장규윤[장규윤]; 전선영[전선영]; 엄대운[엄대운]; 권계원[권계원]; 강경훈[강경훈]; 박재복[박재복]; 홍순원[홍순원]; 정수진[정수진]; 이지신[이지신]
2015-03Loss of ARID1A expression is associated with poor prognosis in small intestinal carcinoma구미진; 김민종; 장희경[장희경]; 유은실[유은실]
2011-10한국인의 폐암에서 TP53 유전자 변이 분석신경철; 이관호; 정상봉[정상봉]; 장희경[장희경]; 최석철[최석철]; 전창호[전창호]

BROWSE