Browsing by Author 이재욱[이재욱]

Jump to:
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Sort by:
  • In order:
  • Results/Page
  • Authors/Record:

Showing results 1 to 3 of 3

Issue DateTitleAuthor(s)
2010-04Synthesis and Properties of an Ionic Polyacetylene with 3rd Generation Dendritic Moieties류원석; 이원철[이원철]; 김명란[김명란]; 임권택[임권택]; 박영일[박영일]; 박종욱[박종욱]; 한승철[한승철]; 이재욱[이재욱]; 진성호[진성호]; 제갈영순[제갈영순]
2014-03Unrelated donor cord blood transplantation for non-malignant disorders in children and adolescents이재민; 박미림[박미림]; 이영호[이영호]; 강혜령[강혜령]; 이지원[이지원]; 강형진[강형진]; 박경덕[박경덕]; 신희영[신희영]; 안효섭[안효섭]; 백희조[백희조]; 국훈[국훈]; 황태주[황태주]; 이재욱[이재욱]; 정낙균[정낙균]; 조빈[조빈]; 김학기[김학기]; 이수현[이수현]; 구홍회[구홍회]; 유건희[유건희]; 성기웅[성기웅]; 고경남[고경남]; 임호준[임호준]; 서종진[서종진]; 박준은[박준은]; 임연정[임연정]; 유철주[유철주]; 하정옥
2013-11그린 BIM 실현을 위한 건축물의 초기 디자인 형태별 전력수요량 예측에 관한 연구이진희; 이재욱[이재욱]; 이권형[이권형]; 김인한[김인한]; 추승연[추승연]

BROWSE